การเข้า Order EUR/USD 9 ตุลาคม 2555
เช้านี้ ผมเข้า Order Eur/Usd ครับ จากเทคนิคเส้นเส้นเทรนไลน์ เข้า Short พร้อม ตั้ง TP และ SL
เดี๋ยวเ็ย็นนี้มาดูผลกัน พร้อมเหตุผลในการเข้า 
Advertisements