การเปิด-ปิด คำสั่่งซื้อขายบ Mt4

          วันนี้มาถึงการใช้งาน Mt4 โดยการเปิด-ปิด คำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย เป็นทักษะเบื้้อนต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่การเทรดทางเทคนิึคต่างๆ โปรแกรม Mt4 นั้นเป็น ซอฟแวร์ที่นิืยมใช้กันแพร่หลายในการเทรด เพราะ มีเครื่องมือช่วยใการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ มากมายและยังสามารถสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการเทรด อัตโนมัติ หรือ ที่เรียกว่า Expert Advisor ทีนี้มาถึุงการใ้ช้งาน Mt4 ในการเปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายครับ
            การเปิด-ปิดคำสั่งซื้อขาย บนโปรแกรม Mt4 มีอยู่ 2 วิธีหลักๆ 
            1.การเปิด-ปิดโดยใช้มือของเทรดเดอร์ สั่งการ การเปิด ปิด (Instant Execution)
            2.การเปิด-ปิด โดยการตั้งค่าโปรแกรมไว้ให้ปิด เมื่อถึงราคาเป้าหมายที่กำหนด ( Pending Order)
           มาเรียนรู้การใช้งาน Mt4 ในการเปิดปิดการซื้อขาย พร้อมภาพประกอบกันเลย ครับ
            
                1.การเปิด-ปิดโดยใช้มือของเทรดเดอร์ สั่งการ การเปิด ปิด ซึ่งการเปิด-ปิด คำสั่งซื้อขายลักษณะี้คือการ สั่งการ ณ ทัดทีทันใด ในขณะที่ราคา หรือ อัตราแลกเปลี่ยนกำลัง วิ่งขึ้น หรือ วิ่งลงอยู่ ราคาที่ได้คือ ราคา ณ ขณะนั้นบางทีอาจจะใช่ราคาที่ต้องการเปิด หรือราคาอาจจะคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาาะตลาด ณ วินาทีนั้น ย้ำ นะ ครับว่า ณ วินาทีนั้นๆเพราะตลาด Forex ราคาจะเคลื่อนที่อยู่ ทุกวินาที การเปิดมีอยู่ 2 วิธี คือ
                    1.1 การ Double Click ที่ คู่เงินที่่จะเทรด หรือ คลิกที่ Currencies pairs
                          – เมื่อคลิกแล้วก็จะมี Order มาให้เลือก ทั้้ง Buy และ Sell 
                    1.2การคลิกขวา ที่ Currencies Chart
                          – เมื่อคลิกขวา ที่ Chrat แล้ว ให้ คลิกที่ Trading – New Order
เมื่่่อทำตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 ด้านบนแล้ว ก็จะใช้ หน้า ต่าง Order ขึ้้นมาเหมือนกัน คือหน้าต่าง Order 
 จากนั้น คลิก เลือก Buy ในกรณี ที่เราคิดว่ากราฟ จะมี แนวโน้มขึ้้น หรือ คลิกเลือก Sell ในกรณี ที่เราคิดว่ากราฟ จะลง แต่ก่อนที่จะส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย ให้เซตค่าต้องๆ ดังนี้ 
       1. Symbol เลือกคู่เงิน ที่ ต้องการเทรด
       2. Volume หรือ Lot เลือก ประมาณที่เหมาะสมกับ พอร์ตโดยใช้ Mony managment ในการคำนวณ
       3. Stop Loss จุดตัดขาดทุน ที่ท่านยอมรับได้ ( ไม่จำเป็น ต้องตั้้งค่าทุกครั้ง)
       4. Take Profit กำหนดจุดเป้าหมายในการทำกำไร ( ไม่จำเป็น ต้องตั้้งค่าทุกครั้ง)
       5.Type ให้ เลือก Instant Execution คือการส่งคำสั่งซื้อขาย ณ ขณะนั้้้น
้       6.จากนั้น เลือกคำสั่ง Buy หรือ Sell
       เมื่่อ ส่งคำสั่ง ซื้อขาย แล้ว คำสั้ง คือซื้อ นั้้นจะมาอยู่ที่  แถบด้านล่างๆ ราคา กำไร ขาดทุน จะ วิ่งตามราคาตลาด 

 2.การเปิด-ปิด โดยการตั้งค่าโปรแกรมไว้ให้ปิด เมื่อถึงราคาเป้าหมายที่กำหนด ( Pending Order)
     การ Pending Order คือการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติให้ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย เมื่อถึงราคาที่เราได้กำหนดไว้ โดยอัตโนมัิต โดยหลังจากสั่งคำสั่งซื้อขายแล้ว ไม่จำเป็นต้อง เปิด Mt4 ไว้ เรา สามารถที่จะ ปิด Mt4 หรือ ไปทำอะไรก็ ได้ เพราะ คำสั่ง Pending Order นั้น ได้ถูกส่งไป ยัง Server ของ Forex Broker ซึ่ง เมื่อถึงราคาที่กำหนด ให้ เปิด Order ที่ สั่งไว้ ก็จะ เปิดทันที พร้อม ตั้ง SL และ TP ตามที่ เรากำหนดให้โดยอัตโนมัติ
      วิธีการตั้้ง Pending Order
       1. Double คลิก ทีั่ Currencies pair หรือ 
       2.คลิกขวาที่ Chart เลือก Buy stop หรือ Sell Limit
       3.ตั้้ง SL กับ TP ตามต้องการ
       4. ตรง Type ให้เลือก Pending Order ไม่ใช่ราคา ปัจจุบันเ้ป็นราคาที่คาดว่าจะไปถึงในอนาคต
       5.ตรง Pending Order ด้านล่างให้เลือก Buy Stop หรือ Sell Limit ก็ คือ เมื่อราคามาถึง ท่านจะเลือก Buy หรือ Sell นั่งเอง 
       6.เลือกราคาที่จะเข้าเทรด อย่างน้อย ห่าง 10 pips จากราคาปัจจุบัน
       7.กด Place
       8.เมื่อ กด Place แล้ว คำสั่ง Pending Order จะไปอยู่ที่ แถบ Order ด้านล่าง เมื่อราคามาถึง จุดที่เรากำหนด คำสั่ง ซื้อ-ขายก็ จะเปิด อัตโนมัติ และ ปิด อัตโนมัติ เช่นกัน 

  สรุป การใช้งานMt4 ไม่ใช่เรื่องยาก ฝึกกดปุ่ม ทุกปุ่มใน Mt4 ให้ เข้าใจก่อที่จะทำการเทรด หากมีข้อสงสัยใดก็ถามได้ ครับ วันนี้ ขอจบการใช้งาน Mt4 เพียงเท่านี้ครับ
       
                 


Advertisements